Polityka ochrony danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób
kontaktujących się z Conperio Sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych


Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych jest Conperio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, ul. Wolińska 19 (dalej jako „Spółka”).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną pod adresem: j.wezgraj@odoekspert.pl

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania
danych osobowych przez Spółkę


Podane dane osobowe w formularzach kontaktowych oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym / tej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Spółki, przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym pytaniem, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 2 lata). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi i prowadzenie korespondencji.

Przekazywanie danych osobowych


Państwa dane osobowe: mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i informatyczną na rzecz Spółki (np. hosting poczty elektronicznej, utrzymanie i wsparcie techniczne systemów informatycznych), nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych


Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.