FAQ

Pytania dotyczące działalności Conperio

Conperio realizuje swoje działania za pomocą 5 kroków:

1. Audyt, wstępna analiza absencji chorobowej w firmie na podstawie dostarczonych przez nią danych i odniesienie jej wskaźników do danych z rynku

2. Działania terenowe, które umożliwiają weryfikację zwolnień L4

3. Pogłębiona analiza przyczyn absencji w oparciu o opinie pracowników i zgłoszone przez nich sugestie.

4. Monitoring absencji chorobowej za pomocą sytemu Conperio do którego dostęp otrzymuje dział HR

5. Raporty, umożliwiające klientowi obserwację malejącej absencji

W trosce o jak najwyższej jakości standardy etyczne pracownicy wiedzą o tym, że ich pracodawca korzysta z usług firmy dokonującej audytu zwolnień L4. Nie informujemy o tym kiedy nastąpi audyt, ale pracownicy wiedzą o tym, że mogą się takiej weryfikacji spodziewać. Nasze kontrole mają na celu wyeliminować tylko te nieuczciwe zwolnienia.

Weryfikacja zwolnień L4 wśród pracowników jest w pełni zgoda z polskim prawodawstwem. Działania podejmowane przez Conperio są w pełni legalne.

Przedsiębiorcom chcącym zachować anonimowość podczas korzystania z naszych usług gwarantujemy pełną dyskrecję.

Pytania dotyczące absencji chorobowej

Kontroli może podlegać nieobecność Pracownika z powodu:

  • choroby własnej

W tym przypadku sprawdzane jest czy pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem

  • opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny

Sprawdzeniu podlega dodatkowo, czy poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę (nie dotyczy to sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat).

  • przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym

Protokół sporządza się tylko w przypadku stwierdzenia, że ubezpieczony niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie od pracy. Pracownik ma prawo zapoznać się z protokołem i wnieść swoje uwagi (np. może wyjaśnić powody, dla których wykonywał czynności sprzeczne z zaleceniem lekarza).

Pracownik, który w czasie zwolnienia lekarskiego wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje to zwolnienie niezgodnie z jego celem, traci prawo do wynagrodzenia za cały okres, na który został wypisany druk zwolnienia.

  • podczas choroby pracownik powinien stosować się do wskazań lekarskich
  • przyjmuje się, że w każdym przypadku powinien pozostawać w mieszkaniu
  • zapis „może chodzić ” upoważnia jedynie do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, np. udania się na zabieg czy kontrolę lekarską, niezbędne zakupy w przypadku osoby samotnej. Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może, więc wykonywać tylko te czynności, które nie wpływają na pogorszenie jego stanu zdrowia
  • na druku zwolnienia lekarskiego powinien być podany faktyczny adres pobytu pracownika w czasie choroby
  • o powyższym należy poinformować lekarza wypełniającego druk zwolnienia

Nieobecność może być usprawiedliwiona w przypadku uzyskania potwierdzonej informacji, że pracownik np. był z wizytą kontrolną u lekarza, realizował receptę w aptece, odbywał rehabilitację, dokonywał niezbędnych zakupów. Nie udzielenie wyjaśnień przyczyn nieobecności w wyznaczonym terminie powoduje, że pracodawca ma podstawę do odmowy prawa do wypłaty chorobowego.

Przedstawiciel pracodawcy ma prawo kontrolować wykorzystywanie zwolnień lekarskich w dowolnych godzinach, jak również w dni wolne od pracy objęte okresem zwolnienia lekarskiego.

W myśl art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010 r. Nr 77, poz. 512) pracownik powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

Pracownik powinien powiadomić pracodawcę do 48 godzin, i podać przełożonemu przyczynę nieobecności.