Pulpit Absencji

Do tej pory, zliczanie wskaźnika absencji
odbywało się przez skomplikowany proces
wyciągania danych z Excela – wyniki
prezentowane w tej formie są ubogie i
nieprecyzyjne, nie dają możliwości dalszej
analizy i wnioskowania.

Jako odpowiedź na zgłoszone przez naszych
Klientów potrzeby, powstał Pulpit Absencji.
Mało danych wejściowych – Stan zatrudnienia,
ZUS PUE

Aplikacja napisana w technologii pozwalającej na wyświetlenie danych od ogólnych, do bardzo szczegółowych – na
wskaźnik absencji mają wpływ poszczególni pracownicy i ich udział w generowaniu wartości absencji jest
scharakteryzowany indywidualnie

Pulpit Absencji to narzędzie które w czasie rzeczywistym przelicza nie tylko wskaźnik, ale i:

zlicza wskaźnik bradford dla poszczególnych składowych absencji

podaje wartości autorskiego systemu
typowania zwolnień do kontroli Conperio
stworzonego w oparciu o skomplikowane
algorytmy własnego autorstwa (indywidualny
wskaźnik wyliczany na podstawie takich danych
jak:
długości trwania zwolnień, ich powtarzalności,
wskazania lekarskiego, analizy kalendarzowej
uwzględniającej zwolnienia w dni wolne i szereg
innych stanowiących składowe całego systemu
typowania.

pełna analiza zwolnień w ujęciu każdego
pracownika ze wskazaniem wygenerowanych
dni chorobowych, ilość wygenerowanych
zwolnień z analizą kalendarzową, udział w
ogólnym wskaźniku absencji dla zakładu pracy, i
takie same dane za rok poprzedni, a także
wskaźnik bradford.

pozwala na obserwowanie trendu i samej wartości absencji, a także wskaźnika w stosunku do targetu ma
wskaźnik absencji.

w swobodny sposób pozwala porównywać wartości absencji między różnymi oddziałami firmy, pozwalając na
monitorowanie wskaźnika dla całej grupy

na bieżąco aktualizowany benchmark absencji chorobowej w oparciu o dane wybranych pod względem
wielkości, branży, lokalizacji, płci i wieku – liczony wg. tych samych kryteriów dla wszystkich uczestników
badania, z danych surowych ZUS PUE

rozkład absencji chorobowej w ujęciu tygodniowym, z wskaźnikiem absencji za bieżący tydzień – z rozbiciem
indywidualnym na poszczególnych pracowników

automatycznie zaraportuje nietypowe sytuacje i
nietypowe zachowania związane ze
zwolnieniami chorobowymi – system alertów

analiza szczegółowa z uwzględnieniem rozbicia na grupy długości trwania zwolnień z podziałem na krótkie,
długie oraz bardzo długie. Rozbicie na wskazania lekarskie 1, 2
i O- opieka, uwzględnienie wskaźnika B – ciąża, wraz z analizą na poszczególnych pracowników

moduł do bezpośredniego zlecania kontroli z poziomu aplikacji na podstawie analizy danych z Pulpitu,
powiązanie pulpitu z wynikami przeprowadzanych kontroli, pełna analiza dokumentów i wyników kontroli
zwolnień

Po co to wszystko?

Otóż odpowiedzialność za wskaźnik absencji jest niesłusznie przypisywany w całości działom HR. Typowe Analizy
tradycyjnymi narzędziami są długotrwałe i czasochłonne, Pulpit zawiera wszystkie dane i odpowiedzi, stanowi
natychmiastowe źródło informacji i daje możliwość ich adresowania do właściwych struktur.

Dodatkowo pulpit daje możliwości kształtowania polityki personalnej w oparciu o dane.

Oprócz tego, daje bardzo głęboki wgląd od ogólnego wskaźnika, szczegółowy udział pracowników – wspiera decyzyjność
na najwyższych poziomach w oparciu o faktyczne dane, eliminując subiektywne odczucia bezpośrednich przełożonych i
opinii na temat danej osoby.

W oparciu o tak szczegółową analizę, można błyskawicznie zapobiegać nieprawidłowościom w obszarze absencji – osobę
wykazującą niepokojące tendencje można skierować bezpośrednio z aplikacji do kontroli zwolnienia chorobowego.

Dodatkowo aplikacja zapewnia merytoryczne wsparcie liczbowe w zakresie prowadzenia rozmów poabsencyjnych i
korygujących – dając wgląd przez roczny wskaźnik absencji chorobowej, długość trwania, wskazania lekarskie, ilość
zwolnień i odniesienie do tła zakładu.